Staff

Professor

TOGAWA Nozomu

Secretary

WATANABE Shuko

Associate Professor

TANAKA Shu

Assistant Professor

TAWADA Masashi

KAWAMURA Kazushi

SHIRAI Tatsuhiko

Researcher

OYA Masaru

TERADA Kotaro

Doctoral Course

BAO Siya

HASEGAWA Kento

OKU Daisuke

ISHIKAWA Ryota

Master's Course

ASAI Daiki

INOUE Tomotaka

USAMI Yuri

OBA Ryosuke

NISHIMURA Tensei

KANAMARU Sho

ISHIZAKI Yuta

TAKEHARA Kota

NISHIZAWA Makoto

NOZAWA Kohei

YOSHIMURA Natsuhito

Bachelor's Course

CHIBA Yoshiki

YAO Yifu

KURIHARA Tatsuki

KOYAMA Yurie

TAKASAKI Kazunari

NAKAMURA Yume

MUKASA Yosuke

WAKAIZUMI Tomoya