Staff

Professor

TOGAWA Nozomu

Secretary

WATANABE Shuko

Assistant Professor

SHIRAI Tatsuhiko

TAWADA Masashi

BAO Siya

Researcher

NAKAMURA Yuichi

TANAKA Shu

ATOBE Yuta

SAKAMOTO Kazunori

TERADA Kotaro

MATSUDA Yoshiki

KAWAMURA Kazushi

TAKAYAMA Toshinori

HASEGAWA Kento

FUKUSHIMA Kazuhide

Doctoral Course

ISHIKAWA Ryota

Matthieu Parizy

Master's Course

KURIHARA Tatsuki

TAKASAKI Kazunari

MUKASA Yosuke

WAKAIZUMI Tomoya

CHIBA Yoshiki

SATO Dai

FUKADA Keisuke

YACHI Yuta

YAMASHITA Kazuki

YOSHIMURA Tomokazu

Bachelor's Course

KATO Tomohiro

KAWAKAMI Soma

SAEKI Etsuhi

SOGAME Manami

NAKAJO Hinako

NEGISHI Ryotaro

HISAFURU Kota

HOASHI Yuya